0933314949

trẽy
    <div class=”flex-row form-flat medium-flex-wrap”>
    <div class=”flex-col flex-grow”>
    [email* your-email placeholder “Your Email (required)”]
    </div>
    <div class=”flex-col ml-half”>
    [submit class:button primary “Sign Up”]
    </div>
    </div>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *